ข่าวใหม่

ประกาศการจ่ายเงินสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2567

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 16:49 น.
 142
          อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส  พ.ศ.2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58  ครั้งที่ 7/2567  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ.2567  กำหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
          1. เป็นสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          2. ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
          3. ให้ความร่วมมือและหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ
          4. ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ฯ และหรือไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งของสหกรณ์ฯ อยู่เนืองๆ
          โดยต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี (นับถึงปีพ.ศ.2567) และมีอายุตัวครบ 60 ปี ได้รับเงินสวัสดิการรายละ 3,000 บาท  กรณีอายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ 20 ปี แต่อายุตัวครบ 60 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้
          - อายุการเป็นสมาชิก 3-5 ปี ได้รับสวัสดิการ 300 บาท
          - อายุการเป็นสมาชิก 6-10 ปี ได้รับสวัสดิการ 400 บาท
          - อายุการเป็นสมาชิก 11-15 ปี ได้รับสวัสดิการ 500 บาท
          - อายุการเป็นสมาชิก 16-19 ปี ได้รับสวัสดิการ 600 บาท
          สหกรณ์ฯ จ่ายเงินให้กับสมาชิกในวันที่ 28  มิถุนายน 67 โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์(กรณีที่สมาชิกแจ้ง)
          ***กรณีสมาชิกที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการ ให้ดำเนินการอุทธรณ์ต่อสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 ตามแบบฟอร์มอุทธรณ์ดังแนบ