ข่าวใหม่

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2567

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 17:20 น.
 133
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  พ.ศ. 2567  ข้อ 66  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2567  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 58 ครั้งที่ 7/2567  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ได้กำหนดให้สหกรณ์  มีผู้แทนสมาชิกโดยเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อ ผู้แทน 1 คน  สหกรณ์ฯ จึงประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิก
                    1  เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัคร
                    2  เป็นสมาชิกสามัญในหน่วยบริการที่ตนสังกัด
                    3  เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
           วิธีการเลือกตั้ง
                    1  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกภายในหน่วยบริการที่เป็นกลุ่มที่ตนสังกัด ตามจำนวนผู้แทนสมาชิกที่กำหนด
                    2  ให้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567
                    3  สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบต่อไป
          **** รายละเอียดตามประกาศดังแนบ****