ข่าวกิจกรรม

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 12:35 น.
 370
     อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ชุดที่  55  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้
     1.  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
               เดิมอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงิน
                  -  เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.00
                  -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25
               แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
                  -  เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.75
                  -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.00
     2.  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
              เดิมอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
                  -  เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
                  -  เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.75
                  -  เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ 
                      เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 5.75
                  -  เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ 5.30
              แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
                  -  เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 5.60
                  -  เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.60
                  -  เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ     
                     เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 5.60
                  -  เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ 5.30
             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป