ข่าวกิจกรรม

ประกาศสรรหาคณะกรรมการและผู้ตรวจ ปี 65-66

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 11:21 น.
 462
    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2564  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55  ประชุมครั้งที่ 10/2564  วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  จึงได้กำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2565  แทนคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นจากตำแหน่ง 
  คณะกรรมการดำเนินการ  ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) ถึงคราวออกตามวาระ  ประกอบด้วย
        1  นายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานกรรมการดำเนินการ 
        2  นายสากล  ฐานันตรานนท์  กรรมการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ
        3  นายขุนหาญ  นิตตา  กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ
        4  นายธงชัย  ชัยศรีมา  กรรมการหน่วยบำนาญเหนือ
        5  นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร  กรรมการหน่วยบำนาญกลาง
        6  นายปฏิญาณ  บุญมา  กรรมการหน่วยอำเภอลี้
        7  นายชุมพล  ปันอิ่น  กรรมการหน่วยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน และ กศน.
        8  นายณัฐจักร์  รชตะไพโรจน์  กรรมการหน่วยเอกชน
  คณะกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (4) ย้าย หรือโอนไปต่างจังหวัด
หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการเดิม  คือ
        1  นายสุรพล  ศุกระศร  กรรมการหน่วยอำเภอเมืองใต้
        2  นายจำรัส  มูลรัตน์  กรรมการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ถึงคราวออกตามวาระ ประกอบด้วย
        1  นายชูชาติ  ไชยลังกาพิงค์                
        2  ว่าที่ พ.ต.โสภณ  ติ๊บใหม่
        3  นายอภิชัย  ใจสุยะ
        4  นายไพโรจน์  โรจนศิรินันท์
        5  นางภัสพร  จันทร์ผง

  - ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

  - มีการลงคะแนนสรรหาใน วันศุกร์ที่ 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

  **โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้**