ข่าวกิจกรรม

ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 - 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 10:13 น.
 1833
          ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2565 เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดให้ มีผู้แทนสมาชิกโดยเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 6,131 คน จะต้องมี ผู้แทนทั้งหมด 410 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564
          บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2565 – 2566 ไว้ในแต่ละหน่วย จำนวนผู้แทนทั้งหมด 410 คน ดังรายชื่อใน ทะเบียนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ แนบท้ายประกาศนี้