ข่าวกิจกรรม

ประกาศ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 65

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 18:24 น.
 292
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ 30%  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  จึงได้เปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน พ.ศ. 2565  ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยให้สมาชิกที่สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  (รวมระยะเวลา 4 เดือน)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน พ.ศ. 2565  ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
      ***รายละเอียดตามประกาศแนบ