1573 1987 1641 1260 1207 1111 1649 1492 1560 1033 1997 1371 1625 1895 1862 1345 1707 1872 1500 1148 1691 1387 1863 1330 1097 1331 1763 1978 1542 1462 1894 1839 1139 1949 1842 1347 1356 1873 1613 1642 1566 1804 1674 1716 1652 1620 1986 1146 1169 1765 1190 1544 1847 1766 1619 1169 1380 1513 1754 1269 1408 1952 1347 1519 1192 1527 1396 1931 1487 1703 1103 1290 1845 1536 1033 1004 1694 1836 1055 1557 1639 1631 1153 1278 1257 1746 1853 1843 1840 1296 1184 1315 1258 1919 1505 1561 1559 1179 1754 ประกาศ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 65

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 65

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 18:24 น.
 517
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ 30%  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  จึงได้เปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน พ.ศ. 2565  ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยให้สมาชิกที่สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  (รวมระยะเวลา 4 เดือน)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน พ.ศ. 2565  ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
      ***รายละเอียดตามประกาศแนบ