ข่าวกิจกรรม

ประกาศการจ่ายเงินสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 18:32 น.
 191
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโสให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2564 ดังนี้
      เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี (นับถึงปี พ.ศ. 2565) และมีอายุครบ 60 ปี (นับปีเกิดถึง พ.ศ. 2505)
      สหกรณ์ฯ จะคำนวณนับจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และจะจ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายเพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือ แก่สมาชิกบำนาญทุกคน  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้
     1. มีอายุการเป็นสมาชิก  1 –  5 ปี     ได้รับคนละ  300 บาท
     2. มีอายุการเป็นสมาชิก  6 – 10 ปี     ได้รับคนละ  400 บาท
     3. มีอายุการเป็นสมาชิก 11 – 15 ปี     ได้รับคนละ  500 บาท
     4. มีอายุการเป็นสมาชิก 16 – 19 ปี     ได้รับคนละ  600 บาท
     
      โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ (กรณีที่สมาชิกแจ้งไว้) ของสมาชิกในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้      
     
      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน