ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 19:28 น.
 184
          ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2565  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกแต่ละระดับ   จำนวน  8  ระดับ    ดังนี้
              1.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด                          
              2.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    
              3.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    
              4.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                     
              5.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                     
              6.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช.  3                                                                           
              7.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส.  2  
              8.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย            
                   
          โดยจัดสรรเงินให้ตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมวันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2565  ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.2565
 
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ได้ทำการพิจารณาตัดสินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี  2565    มีผู้ได้รับทุนจำนวน  398  ทุน   เป็นเงิน  708,000.00   บาท
          จึงประกาศมาเพื่อทราบ  และในการมอบทุนการศึกษา  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยให้กับสมาชิก ในวันที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.2565   หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ให้สอบถามได้ที่กรรมการประจำหน่วย  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน   จำกัด    ได้ที่โทรศัพท์  0-5351-1652,  0-5351-1653,  0-5351-0442  ต่อ 13

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย