ข่าวกิจกรรม

ประกาศ ผลการสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ก.) ในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 06 ส.ค. 2565 เวลา 16:10 น.
 185
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน ตามประกาศ  ลงวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ปรากฏว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมด  จำนวน  2 ราย  และผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ  ข้อ 7(1) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) จะต้องได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ก.)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ผลการคัดเลือก   ตามเอกสารแนบ