ข่าวกิจกรรม

สฌ.ลพ.3 เปิดรับสมัครสมาชิก ค่าสมัคร 600 บาท

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 16:47 น.
 846

     ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3)
ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่  6  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2564  ทะเบียนเลขที่  52007/004   คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 1 ครั้งที่  8/2564-2565 เมื่อวันที่  23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่  24  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     (1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
     (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
     (3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
     (4)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  75  ปีบริบูรณ์
     (5)  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     (6)  เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     (7)  เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) แล้วเท่านั้น

การรับสมัคร
     1. กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
     2. สถานที่รับสมัคร  ณ   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด
     3. ค่าสมัคร  50  บาท ค่าบำรุงรายปี  50  บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  500  บาท รวมชำระจำนวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)