ข่าวกิจกรรม

ประกาศการสรรหากรรมการ ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09:11 น.
 451
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56  ประชุมครั้งที่ 12/2565  วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  จึงได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) (2)  และ ข้อ 83  จำนวน  8  คน    
         
        คณะกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) ถึงคราวออกตามวาระประกอบด้วย
         1. นายปริญญา  สุวรรณชีพ      กรรมการหน่วยบำนาญอำเภอเมือง 2
         2. นายคณิต  สาระเวียง            กรรมการหน่วยบำนาญมัธยม
         3. นางชนาพร  ทองน้อย          กรรมการหน่วยอำเภอป่าซาง
         4. นายไตรรงค์   บุตรนุชิต        กรรมการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
         5. นายอารี   วงศ์พนัสสัก          กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา
         6. นายศักดิ์สุรีย์  ศรีคำ              กรรมการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง,
                                                          อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง
         7. นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์        กรรมการหน่วยมัธยมใต้

          คณะกรรมการดำเนินการที่ตำแหน่งว่างลงก่อนหมดวาระ ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย
          1. นายขุนหาญ  นิตตา            กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ

          ให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน แทนจำนวนคณะกรรมการ ตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  ให้อยู่ในวาระ 2 ปี ดังนี้
           1. ตำแหน่งกรรมการหน่วยบำนาญอำเภอเมือง 2   จำนวน  1  คน
           2. ตำแหน่งกรรมการหน่วยบำนาญมัธยม    จำนวน  1  คน
           3. ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอป่าซาง    จำนวน  1  คน
           4. ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง    จำนวน  1  คน
           5. ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา    จำนวน  1  คน
           6. ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง,    จำนวน  1  คน
               อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง
           7. ตำแหน่งกรรมการหน่วยมัธยมใต้   จำนวน  1  คน

          ให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ตามหน่วยงานสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  ให้อยู่ในวาระ 1 ปี ดังนี้
           1. ตำแหน่งกรรมการหน่วยมัธยมเหนือ      จำนวน  1  คน

           ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน  ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2565

           การถอนชื่อ ผู้สมัครต้องยื่นบันทึกการถอนชื่อต่อคณะอนุกรรมการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 

          ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565              

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565