ข่าวกิจกรรม

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 14:16 น.
 528
      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 13/2565  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ   ทันกำหนดการประชุมใหญ่ดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการด้านการเงิน  ดังนี้
     1. งดให้บริการเงินกู้ – เงินฝากระบบ ATM  ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา  08.30 น.  ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
     2.  หยุดทำการเพื่อปิดบัญชีและงดให้บริการรับ-จ่ายทุกประเภท ทุกระบบของสหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน และ วันพฤหัสบดี ที่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
     3.  เปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป