ข่าวกิจกรรม

ขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 18:33 น.
 130
      สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติเป็นหลักการในการขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ แปลงที่ 2 (ที่มีบ้าน) ให้คณะกรรมการ         ไปต่อรองราคาลงนั้น
      คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 1/2566     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้ทำการต่อรองราคาจากเจ้าของที่ดิน นายถวิล อินทะรัตน์ จากราคาเสนอเดิม 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ลดลงให้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) คงเหลือราคา 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท)
      สรุปสหกรณ์ฯ ขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ดังนี้
แปลงที่ 1 พื้นที่ จำนวน 2 งาน – ตารางวา ราคา 6,500,000 บาท
แปลงที่ 2 พื้นที่ จำนวน 1 งาน 19.6 ตารางวา ราคา 6,300,000 บาท (ที่มีบ้าน)
แปลงที่ 3 พื้นที่ จำนวน 1 งาน 21.7 ตารางวา ราคา 2,400,000 บาท
รวม 3 แปลง ราคา 15,200,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนบาท) จากเดิมราคารวม 15,900,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนบาท) จึงแจ้งมาให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้รับทราบโดยทั่วกัน