ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:22 น.
 718
 ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด   ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด   โดยผ่านการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565   เมื่อวันที่   24   ธันวาคม   พ.ศ.  2565   เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด     ชุดที่ 57  ประจำปี 2566   
 
     และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 57 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2565   และอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  พ.ศ. 2558  ข้อ 79 (11) และ ข้อ 118  จึงประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี  2566  

      รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย