ข่าวกิจกรรม

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:25 น.
 804
   ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57  ปี 2566   ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติ โดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี  2566 รายละเอียดตามประกาศแนบ