ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:42 น.
 565
  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3)
ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทะเบียนเลขที่ 52007/004 คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 8/2564-2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565
มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        (1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
        (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
        (3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
        (4)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  75  ปีบริบูรณ์
        (5)  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
        (6)  เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
        (7)  เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) แล้วเท่านั้น

         ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ทุกท่านที่มีคุณสมบัติข้างต้น  สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) และในโอกาสต่อไป ทางสมาคมฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงลดอายุของผู้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
โดยรับสมัครสมาชิกที่มีอายุในวันที่สมัครไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
          รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย