ข่าวกิจกรรม

โครงการเดือนแห่งการออม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 13:05 น.
 438
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำโครงการเดือนแห่งการออมขึ้นเพื่อปลูกฝังให้สมาชิก มีนิสัยรักการออมและมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นในระบบสหกรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุข โดยผ่านการออมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์และเป็นการเพิ่มช่องทางการออมให้เข้าถึงสมาชิกโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด     
  
     จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ. 2566 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการเดือนแห่งการออม โดยกำหนดระยะเวลารณรงค์การออมตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

     - ซื้อหุ้นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง  แต่ไม่เกินวงเงิน  2,000,000.00  บาท
     - สมาชิกสามารถนำเงินมาฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน ทั้งในบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

     รายละเอียดตามประกาศดังแนบ