ข่าวกิจกรรม

ประกาศเรื่องขยายโครงการเดือนแห่งการออม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 18:48 น.
 365
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนภายใน ซึ่งได้แก่การระดมหุ้นและเงินฝาก เพื่อเพิ่มทุนการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ฯ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงทางการเงินโดยรวม โดยขยายเวลาการออมไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 มีเงื่อนไขและรายละเอียดตามเอกสารแนบ