1847 1269 1512 1525 1059 1565 1092 1443 1175 1728 1097 1491 1286 1106 1081 1916 1113 1887 1883 1500 1127 1230 1870 1841 1013 1342 1982 1939 1179 1241 1415 1189 1341 1154 1488 1165 1720 1835 1068 1635 1244 1191 1810 1494 1175 1249 1892 1119 1514 1455 1929 1617 1014 1238 1126 1164 1851 1596 1485 1649 1825 1251 1336 1948 1644 1853 1023 1220 1921 1121 1333 1416 1641 1845 1101 1787 1391 1642 1408 1579 1994 1624 1902 1054 1303 1868 1461 1821 1295 1227 1158 1322 1051 1277 1554 1511 1288 1564 1980 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 66

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 66

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
 291
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่  7/2566 เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ดูแลรับผิดชอบ จัดการ ระบบ IT งานระบบ Server, Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งให้คำแนะนำให้แก่ผู้ใช้ปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ รวมทั้งจัดเก็บสำรองข้อมูลของสหกรณ์ทั้งหมดดูแล ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

     การรับสมัคร
         1. ผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
         2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในวันทำการของสหกรณ์ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         3. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครให้เรียบร้อย


          ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย