ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 66

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
 481
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่  7/2566 เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ดูแลรับผิดชอบ จัดการ ระบบ IT งานระบบ Server, Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งให้คำแนะนำให้แก่ผู้ใช้ปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ รวมทั้งจัดเก็บสำรองข้อมูลของสหกรณ์ทั้งหมดดูแล ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

     การรับสมัคร
         1. ผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
         2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในวันทำการของสหกรณ์ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         3. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครให้เรียบร้อย


          ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย