ข่าวกิจกรรม

สฌ.ลพ.3รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 04:41 น.
 502
 ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทะเบียนเลขที่ 52007/004 คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
     ข้อ 1 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
          (4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
          (5) เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          (6) เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          (7) เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิก สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) แล้วเท่านั้น