ข่าวใหม่

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ ปี66 ดอกเบี้ย 4.5%

โดย ดุษณี ยศทองคำ
 วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 09:30 น.
 597
     ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน หลังจากได้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ที่ได้แพร่กระจายไปหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด   มีปัญหาในการดำรงชีวิต การชำระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีอยู่ในระบบสหกรณ์ฯและหนี้สินนอกระบบสหกรณ์ฯ ทำให้รายได้ประจำไม่พอกับการดำรงชีวิตประจำวัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ให้มีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566  จึงได้จัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ในครั้งนี้  โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดเป็นรายกรณีตามประกาศดังแนบ